9700 Szombathely,
Nagykar utca 1-3.

Gyakorlati képzés

Tájékoztató a tanulószerződésről

A tanulószerződés, a gyakorlati képzés megvalósulásának céljából a tanuló és a gyakorlati képző között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelességeket fogalmaz meg mindkét fél számára.

A tanulószerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni, valamennyi példányt legkésőbb a megkötéstől számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni a nyilvántartást vezető szervnek (gazdasági kamarának). A tanulószerződés a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A tanulószerződések ellenjegyzett példányait a kamara megküldi az érintett felek számára.

Kérdések - Válaszok a tanulószerződéssel kapcsolatosan

Mi a tanulószerződés?
Szakképzési évfolyamon gyakorlati képzés céljából a tanuló és a gyakorlati képző között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelességeket fogalmaz meg mindkét fél számára.

Ki köthet tanulószerződést?
Az a tanuló, aki:

 • tanulói jogviszonyban áll magyarországi székhellyel működő oktatási intézménnyel;
 • az első és a második (bizonyos esetekben több), állam által elismert szakképesítést szerzi meg (a másodikat kizárólag felnőttoktatásban);
 • egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági feltételeknek megfelel a választott szakma tekintetében;
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, valamint nappali, esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban folytatja tanulmányait; (A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben szakképző iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.)
 • sikeres szintvizsgát tett, ha a szakmai és vizsgakövetelmény előírja (kivéve, ha gyakorlata kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben történik).

Az a gazdálkodó szervezet, (cég, vállalkozás, üzem, stb.), továbbá olyan egyéb szervezet, mely egészségügyi, művészeti, közművelődési, oktatási vagy szociális ágazatokban képez, meghatározott szervezeti formában működik (költségvetési szerv, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy) és a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek kamarai nyilvántartásában szerepel. Vendéglátásban előírás, hogy legyen mestervizsgával rendelkező oktató!!!

Mely évfolyamokon köthető tanulószerződés?

 • szakközépiskolai képzés 9. évfolyamában szorgalmi időszakban, ha a szakmai gyakorlati képzés kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben folyik;
 • a szakközépiskola 9. évfolyamának nyári összefüggő gyakorlatától kezdődően (sikeres szintvizsgát követően);
 • szakgimnázium 13. évfolyamától kezdődően.

Ki gondoskodik a tanulószerződés megkötéséről?
A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése, valamint a tanuló (gondviselő) segítése a megfelelő gyakorlati képzőhely felkutatásában.

Mikor és hogyan lehet megkötni a tanulószerződést?
A szerződés megkötése előtt a gyakorlati képzést vállaló szervezetnél a kamarai és az iskolai szakértők elbírálják a képzés feltételeinek meglétét (személyi és tárgyi feltételeket). A tanulószerződés megköthető, miután a gyakorlati képző megkapta a határozatot a képzési engedélyről.

A szerződéskötés a gyakorlati képzés kezdetét megelőzően, (lehetőleg 20 nappal korábban) a gyakorlati képző, a tanuló, (kiskorú esetén a gondviselő) aláírásával történik. A tanulószerződés a kamarai ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerződésben megjelölt képzés kezdő napjától hatályos.

Hány érvényes tanulószerződéssel rendelkezhet a szakképző iskolai tanuló?
A szakképző iskolai tanuló egyszerre csak egy tanulószerződéssel rendelkezhet. 

Milyen juttatásokat kap a tanuló a képzőtől?
A 4/2002. (II. 26.) OM rendelet alapján pénzbeli juttatást, étkezési hozzájárulást, munkaruhát, tisztálkodási eszközöket, felelősségbiztosítást, szükség esetén évi 10 nap betegszabadságot (ezt követően táppénzre jogosult), útiköltség-térítést (bizonyos esetekben), egyéb juttatásokat (védőfelszerelés, foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat) kell biztosítania képzőnek a tanuló részére.

Mekkora összegű pénzbeli juttatás jár a tanulónak?
A 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény értelmében, tanulószerződés esetén a szakképző iskolai tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányának függvényében kerül meghatározásra. (Annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, a kötelezően adandó legkisebb pénzbeli juttatás a mindenkori minimálbér 13,5% - 19,5% közötti bruttó összeg, a választott szakképesítés függvényében.)
Amennyiben az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott gyakorlati képzési idő aránya

 • 70% (szakács, pincér, cukrász, eladó) annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt a szakképzésben, minimálisan a kötelező legkisebb munkabér 18%-ának megfelelő (bruttó 22.950 Ft/nettó 19.048 Ft) pénzbeli juttatás jár.
 • 60% (vendéglátásszervező-vendéglős) annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt a szakképzésben, minimálisan a kötelező legkisebb munkabér 16,5%-ának megfelelő (bruttó 21.038 Ft/nettó 17.461 Ft) pénzbeli juttatás jár.
 • 40% (logisztikai ügyintéző) annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt a szakképzésben, minimálisan a kötelező legkisebb munkabér 13,5%-ának megfelelő (bruttó 17.213 Ft/nettó 14.287 Ft) pénzbeli juttatás jár.

A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a második, ill. a további félévekben emelni kell. Az emelés mértékeit a képző dönti el motiváló szempontrendszer kialakításával.
Sikertelen félév esetén nem emelkedik a pénzbeli juttatás, évismétlés esetén az előző félévre megállapított összeg felére csökken a pénzbeli juttatás.

Jár-e pénzbeli juttatás az oktatási szünetek ideje alatt?
Igen.

Kérhet-e a szervezet a tanulótól a gyakorlati képzésért költségtérítést?
NEM! A tanulószerződéssel rendelkező tanulótól gyakorlati képzésének megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek biztosításáért a szervezet nem kérhet és nem fogadhat el, a tanuló vagy a tanuló szülője pedig a gyakorlati képzést folytató szervezetnek nem adhat semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítést.

Milyen jogi következményekkel kell számolnia a szervezetnek, ha a tanulótól a gyakorlati képzésért mégis költségtérítést kér?
Ha a szervezet a tanulótól a gyakorlati képzésért költségtérítést kér, törvénysértést követ el. A tanuló elméleti képzését végző szakképző iskola kötelessége, hogy a tilalom megszegéséről – a tényről tudomást szerezve – a területileg illetékes gazdasági kamarát 15 napon belül tájékoztassa. A gazdasági kamara – gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve – a vétkes szervezetet legfeljebb öt évre eltiltja a gyakorlati képzésben való részvételtől. A szervezet az elfogadott pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítés összegét köteles visszafizetni a tanulónak vagy a tanuló szülőjének. A tilalmat megszegő gyakorlati képzést folytató szervezet nevét a gazdasági kamara nyilvánosságra hozza a honlapján, a területileg illetékes gazdasági kamara eltiltó határozatától számított öt munkanapon belül.

Mennyi pihenőidő (szünet, felkészülési idő) illeti meg a tanulót egy tanévben?
A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót tanévenként azokban a tanévekben, melyekben a 19. életévét még nem tölti be, legalább 35 nap, ezt követően legalább 30 nap pihenőnap illeti meg. A pihenőnapokat a szakképző iskola oktatási szünetében lehetőleg egybefüggően kell kiadni. Az őszi, téli, tavaszi és nyári szünetek valamennyi tanulót megilletik.
A tanulmányokat befejező szakmai vizsga előtt a vizsgára való felkészülés céljára legalább tíz nap felkészülési idő jár.
A felkészülési idő - függetlenül a szakmai vizsga sikerétől - egy ízben, összefüggően illeti meg a tanulót. A pihenőnap és az egyéni felkészülési idő munkanapokban számítandó.

Kötelezheti a tanulót a képző a szakmai programban meghatározott óraszámon felüli gyakorlati foglalkozáson való részvételre?
Nem. A kerettanterv alapján a szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és a nyári összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül a gyakorlati foglalkozásokon való részvételre a tanuló nem kötelezhető.

Napi hány órában lehet a tanulót a gyakorlati képzés során foglalkoztatni?
Amennyiben a szakképző iskolai tanuló fiatalkorú, a jogszabály a képzési időt napi hét órában határozza meg. Nagykorú tanuló esetén a képzési idő a napi nyolc órát nem haladhatja meg. A tanuló a napi képzési időt meghaladó gyakorlati képzésre nem vehető igénybe. Sor kerülhet a gyakorlati képzés megszervezésére azon az elméleti képzési napon, amikor az elméleti képzési órák száma nem haladja meg a négy tanórát. Ez esetben viszont nem javasolt, hogy a tizennyolcadik életévét el nem érő tanuló három, az idősebb tanuló pedig négy óránál hosszabb ideig vegyen részt gyakorlati foglalkozáson.

A nap mely időszakában lehet a tanulót foglalkoztatni?
A szakképző iskola fiatalkorú tanulóinak gyakorlati képzésére hat és huszonkét óra között kerülhet sor. A gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése között a tanuló részére tizenhat óra pihenőidőt kell biztosítani. A tanuló éjszakai munkára, rendkívüli munkavégzésre, valamint készenlét ellátására nem vehető igénybe. 
Heti pihenőnapokon, valamint évközi szünetekben, munkaszüneti napokon csak akkor foglalkoztatható a tanuló, ha a gazdálkodószervezetnél rendeltetése folytán e napokon is munkavégzés folyik, és ehhez a szakképző iskola is hozzájárult.
Az igénybe vett idő helyett – lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.

Hogyan kell igazolni a hiányzást a gyakorlati képzőhelyen?
A tanuló köteles igazolni mulasztását a gyakorlati képzőhelyén is a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. Tanulószerződéses tanuló betegsége időtartamát a gyakorlati képző felé kizárólag táppénzes papírral igazolhatja.

Mikor szűnik meg a tanulószerződés?
A tanulószerződés az utolsó szakképzési évfolyam elvégzését követően, a sikeres szakmai vizsgát igazoló szakmai bizonyítvány vagy sikertelen vizsga esetén a törzslap kiállításának napján, ill. a tanulói jogviszony megszűnésekor szűnik meg.

Milyen módon szüntethető meg a tanulószerződés?
A tanulószerződés megszüntethető a szakképző iskolai tanuló és a gyakorlati képzést ellátó gazdálkodó szervezet közös megegyezésével, felmondásával vagy azonnali hatályú felmondásával. A tanulószerződés megszüntetését előzőleg a kamarával és az iskolával egyeztetni kell.

Mikor mondhatja fel a tanuló a tanulószerződést?
A kamarával és az iskolával történt egyeztetést követően, ha más gyakorlati képzést szervezőnél a tanuló tanulószerződéssel történő foglalkoztatása biztosított.

Mikor mondhatja fel a képző a tanulószerződést?
Amennyiben a tanuló a tanulószerződésben vállalt kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi, a gyakorlati képző a tanulószerződést felmondhatja. Ilyen esetnek számít, ha a rendszeres késésével, gyakorlati képzésről való távolmaradásával akadályozza a gazdálkodó szervezet napi üzemmenetét, zavarja a gyakorlati képzést, és ez a képzőhelyen vezetett jelenléti ívben, foglalkozási naplóból dokumentáltan kimutatható. A tanuló gyakorlati képzésről történő gyakori hiányzásáról a gazdálkodó szervezet köteles a szakképző iskolát értesíteni.
Amennyiben a tanuló egy tanévben a gyakorlati képzési idő 20 %-át - legyen igazolt, vagy igazolatlan - meghaladóan mulasztott, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja, ehhez kell a gyakorlati képző hozzájárulása.
A tanulószerződést a képző azonnali hatállyal felmondhatja, ha a tanuló az iskolában másodszor is osztályismétlésre lett utasítva.

Mikor nem mondhatja fel a képző a tanulószerződést?
A tanuló betegsége alatt és a betegszabadság utáni egy éven belül, üzemi baleset esetén, a táppénzes idő alatt, terhesség idején, a szülési utáni 6. hónap végéig nem bonthatja fel a képző a tanulószerződést.

Mi a teendő a tanulószerződés felmondásakor?
A felmondást írásban kell közölni. Azonnali hatályú felmondást a kezdeményező félnek meg kell indokolnia, vita esetén a gyakorlati képzőnek kell bizonyítania. A felmondási idő –rendes felmondás esetén- 15 nap. A tanulószerződés megszűnéséről a gyakorlati képzőnek értesítenie kell a kamarát és az iskolát. A gyakorlati képző köteles a tanuló kérésére igazolást kiállítani az eltöltött gyakorlati időről és a megszerzett ismeretekről.

Hogyan módosítható a tanulószerződés?
Csak közös megegyezéssel.

Miért kell megőrizni a tanulószerződést?
A tanuló a tanulószerződés megkötésével társadalombiztosítási jogviszonyba kerül, ezért az iskolarendszerű szakképzésben tanulószerződéssel eltöltött ideje szolgálati időnek minősül.

Mit jelent a tanulószerződés szüneteltetése?
A tanulói jogviszony szüneteltetése esetén a tanulószerződés is szünetel. - Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak. A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha tanulmányait magántanulóként Magyarországon folytatja.
Ez idő alatt a tanulószerződésből adódó jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terheli a feleket. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy nemcsak a tanuló nem kötelezhető a gyakorlati képzőhelyen történő megjelenésre, hanem a tanulót sem illetik meg a tanulószerződésből eredő jogosultságok.
A szüneteltetés ideje a tanuló szolgálati idejébe nem számít bele.

Mit jelent a kamarai garanciavállalás?
A kamarai garanciavállalás rendszere elősegíti, hogy a tanulók minél hamarabb vállalati környezetben, munkafolyamatba ágyazott tanulással sajátítsák el a választott szakképesítést. A tanuló csak akkor vehet részt iskolai tanműhelyben a gyakorlati képzésen, ha a gazdasági kamara nem tudja a gazdálkodó szervezeteknél tanulószerződéses jogviszony keretében elhelyezni. A kamarai garanciavállalás legfontosabb dokumentuma az igazolás, amelyet a területi kamara akkor állít ki, ha részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely egy adott tanuló számára. Ez teszi lehetővé a szakiskola számára, hogy gondoskodjon a tanuló gyakorlati képzéséről. Ebben az esetben a tanulók gyakorlati képzése iskolai tanműhelyben vagy külső gyakorlati képzőhelyen együttműködési megállapodás keretében valósulhat meg.

Alkalmazható-e a kamarai garanciavállalás a szakgimnázium szakképzési évfolyamán folyó gyakorlati képzésre?
Nem. A kamarai garanciavállalásra vonatkozó szabályozás csak a szakközépiskolai és szakiskolai képzésre, a kilencedik évfolyam összefüggő szakmai gyakorlatának kezdetétől alkalmazható.

Összefoglalva a tanulószerződés előnyei a tanuló számára a következők:

 1. munkaerőpiacon való közvetlen részvétel
 2. havi rendszeres pénzbeli juttatás                        
 3. étkezési hozzájárulás
 4. munkaruha, tisztálkodási eszközök
 5. felelősségbiztosítás
 6. rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
 7. társadalombiztosítási jogviszony, szolgálati idő

Forrás:

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
4/2002. (II. 26.) OM rendelet

 

Érdeklődni személyesen, telefonon:

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
tel: 94/506-642, 94/506-644, 94/501-854 94/501-855
www.vmkik.hu

Folmeg Mónika
szakképzési tanácsadó
mobil: 30/578-3128
tel.: 94/506-644
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.
Az “Rendben” gomb lenyomásával elfogadod őket!